Estudiantes en Europa
país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
nivel de estudios
estatus de la universidad  
Presentación de la universidad
Skopje, Macedonia

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

Бул. „Гоце Делчев“ бр. 9, 1000 Скопје,
Македонија
Тел.: 3293-293 (централа)

diplomatura
Estudios
AgroekonomikaEstudios en idioma macedonio
FitomedicinaEstudios en idioma macedonio
АГРОЕКОНОМИКАEstudios en idioma macedonio
АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈАEstudios en idioma macedonio
БиологијаEstudios en idioma macedonio
Биологија-хемијаEstudios en idioma macedonio
Ветеринарна медицинаEstudios en idioma macedonio
ГеографијаEstudios en idioma macedonio
ГЕОДЕЗИЈАEstudios en idioma macedonio
ГЕОТЕХНИКАEstudios en idioma macedonio
ГрадежништвоEstudios en idioma macedonio
ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВОEstudios en idioma macedonio
графикаEstudios en idioma macedonio
Драмски актериEstudios en idioma macedonio
Е-бизнисEstudios en idioma macedonio
ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВОEstudios en idioma macedonio
ЕкономијаEstudios en idioma macedonio
Етнологија и антропологијаEstudios en idioma macedonio
животните биотехнологијаEstudios en idioma macedonio
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА - ФИТОМЕДИЦИНАEstudios en idioma macedonio
ИНЖЕНЕРСТВО НА МЕБЕЛ И ДРВОEstudios en idioma macedonio
ИнформатикаEstudios en idioma macedonio
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАEstudios en idioma macedonio
ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВОEstudios en idioma macedonio
МаркетингEstudios en idioma macedonio
МатематикаEstudios en idioma macedonio
Математика-физикаEstudios en idioma macedonio
МенаџментEstudios en idioma macedonio
механизацијаEstudios en idioma macedonio
Надворешна трговијаEstudios en idioma macedonio
Наставните програмиEstudios en idioma macedonio
ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВОEstudios en idioma macedonio
Одборот за природни ресурси и заштита на животната средина во земјоделствотоEstudios en idioma macedonio
ПОЛЕДЕЛСТВОEstudios en idioma macedonio
политички студииEstudios en idioma macedonio
Правни студииEstudios en idioma macedonio
Преработените земјоделски производи од животинско потеклоEstudios en idioma macedonio
ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИEstudios en idioma macedonio
ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУНEstudios en idioma macedonio
растителни биотехнологијаEstudios en idioma macedonio
скулптураEstudios en idioma macedonio
сликаEstudios en idioma macedonio
Сметководство и ревизијаEstudios en idioma macedonio
студии по новинарствоEstudios en idioma macedonio
Студиска програма: ДИЗАЈН НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕРEstudios en idioma macedonio
Студиска програма: ПРОЕКТИРАЊЕ И ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕРEstudios en idioma macedonio
Театарска и филмска драматургијаEstudios en idioma macedonio
Театарска режијаEstudios en idioma macedonio
ТЕХНОЛОГИЈА НА ДРВОТОEstudios en idioma macedonio
ФизикаEstudios en idioma macedonio
Финансиски менаџментEstudios en idioma macedonio
ХемијаEstudios en idioma macedonio

Doctoradomás »
Безбедност на храна Estudios en idioma macedonio
безбедност, одбрана и мир Estudios en idioma macedonio
Ветеринарна медицина Estudios en idioma macedonio
Геотехника Estudios en idioma macedonio
Демографија Estudios en idioma macedonio
Економски науки Estudios en idioma macedonio
Електротехника и информациски технологии Estudios en idioma macedonio
Индустриско инженерство и менаџмент Estudios en idioma macedonio
историја Estudios en idioma macedonio
Историја на уметност и археологија Estudios en idioma macedonio
класични студии Estudios en idioma macedonio
Конструкции Estudios en idioma macedonio
Машинство Estudios en idioma macedonio
Металургија Estudios en idioma macedonio
Метрологија Estudios en idioma macedonio
образование Estudios en idioma macedonio
Организациски науки и управување Estudios en idioma macedonio
политички студии Estudios en idioma macedonio
правни студии Estudios en idioma macedonio
психологија Estudios en idioma macedonio
рехабилитација Estudios en idioma macedonio
Сообраќајна инфраструктура Estudios en idioma macedonio
социјална работа и социјална политика Estudios en idioma macedonio
социологија Estudios en idioma macedonio
Статистички методи за бизнис и економија Estudios en idioma macedonio
студии по новинарство Estudios en idioma macedonio
Технологија Estudios en idioma macedonio
филозофија Estudios en idioma macedonio
Хидротехника Estudios en idioma macedonio

MBAmás »
МБА - Менаџмент Estudios en idioma macedonio

Otros programasmás »

Facultadesmás »
Градежниот факултет
Економски факултет
Јустинијан Први на Правниот факултет
Машински факултет
Медицински факултет
На Филозофскиот факултет
Свети Климент Охридски на Педагошкиот факултет
Факултет за архитектура
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за компјутерски науки и инженерство
Факултет за музичка уметност
Факултет за природни науки и математика
Факултет за стоматологија
Факултет за физичка култура
Факултет Технолошко-металуршки
Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултетот за ликовни уметности
Фармацевтски факултет
Шумарски факултет
Мисијата на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" е тој да биде:

● автономен, научен, високообразовен универзитет, кој обезбедува наставна, научна и апликативна дејност во техничките, природно-математичките, биотехничките, уметничките, медицинските и општествените науки;
● универзитет посветен на негувањето и на интернационалната афирмација на традиционалните обележја и вредности на македонскиот народ (македонскиот јазик, историјата, литературата и културата) и, истовремено, на негувањето на културните вредности на другите етнички заедници во РМ;
● универзитет отворен за сите студенти врз основа на еднаквост и резултати, без разлика на нивното идеолошко, политичко, етничко, културно и социјално потекло;
● универзитет кој ја усогласува својата академска понуда со потребите на своето социјално опкружување и е во постојан динамичен однос со него;
● универзитет кој креира стимулативна околина за своите вработени, овозможувајќи им развој на нивните способности, со цел за исполнување на неговата мисија;
● универзитет кој развива доживотно и континуирано образование;
● универзитет определен за постигнување на европските норми и стандарди во сите области на своето дејствување.
Página web de la universidad: www.ukim.edu.mk/

Mapa


Study in Poland
Privacy Policy