Štip, Macedonia

Универзитетот Гоце Делчев – Штип

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија
Телефон: +389 32 550 000

diplomatura
Estudios
AgromanagementEstudios en idioma macedonio
Optometrics и око оптикаEstudios en idioma macedonio
PhytomedicineEstudios en idioma macedonio
Renewable energy sourcesEstudios en idioma macedonio
Systems for automatic managementEstudios en idioma macedonio
АкушерствоEstudios en idioma macedonio
Англиски - Наставник програма за обукаEstudios en idioma macedonio
Англиски и толкување програматаEstudios en idioma macedonio
АптекаEstudios en idioma macedonio
АрхеологијатаEstudios en idioma macedonio
Архитектура и дизајнEstudios en idioma macedonio
Бизнис информатикаEstudios en idioma macedonio
Бизнис логистикаEstudios en idioma macedonio
БиологијаEstudios en idioma macedonio
Гастрономија, исхрана и диететикаEstudios en idioma macedonio
ГеографијаEstudios en idioma macedonio
ГеологијатаEstudios en idioma macedonio
ГеомеханикаEstudios en idioma macedonio
Германски - преведување и толкување програмаEstudios en idioma macedonio
Германски - Програма ПедагошкиотEstudios en idioma macedonio
ГрадежништвоEstudios en idioma macedonio
ЕнологијаEstudios en idioma macedonio
Забни техничари - prosthodontistsEstudios en idioma macedonio
Здравствен менаџментEstudios en idioma macedonio
ЗеленчукEstudios en idioma macedonio
Инженеринг на природните ресурсиEstudios en idioma macedonio
ИнформатикаEstudios en idioma macedonio
Информатика за наставаEstudios en idioma macedonio
ИсторијаEstudios en idioma macedonio
Компјутерски инженеринг и технологијаEstudios en idioma macedonio
Компјутерски наукиEstudios en idioma macedonio
Логистика (индустриски логистика)Estudios en idioma macedonio
ЛозарствотоEstudios en idioma macedonio
Македонски јазик и литература - Настава разбираEstudios en idioma macedonio
Македонски јазик и литература - применети студииEstudios en idioma macedonio
МатематикаEstudios en idioma macedonio
Математика за наставаEstudios en idioma macedonio
Медицински лабораториски техничариEstudios en idioma macedonio
Медицински сестриEstudios en idioma macedonio
Менаџмент и претприемништвоEstudios en idioma macedonio
Наставната програмаEstudios en idioma macedonio
Нови технологии и материјалиEstudios en idioma macedonio
Новинарство и за односи со јавностаEstudios en idioma macedonio
Општа медицинаEstudios en idioma macedonio
Општата програмаEstudios en idioma macedonio
Основното образованиеEstudios en idioma macedonio
ПоледелствотоEstudios en idioma macedonio
Правни студииEstudios en idioma macedonio
Превод и толкување на турски јазик и книжевностEstudios en idioma macedonio
Предучилишна настава и образованиеEstudios en idioma macedonio
Преработка на производи од животинско потеклоEstudios en idioma macedonio
Рударството инженерингEstudios en idioma macedonio
Рурален развојEstudios en idioma macedonio
Сметководство, финансии и ревизијаEstudios en idioma macedonio
СтоматологијаEstudios en idioma macedonio
Текстил, дизајн и менаџментEstudios en idioma macedonio
Текстилни инженерингEstudios en idioma macedonio
Туризам - ГевгелијаEstudios en idioma macedonio
Турски - Програма ПедагошкиотEstudios en idioma macedonio
ФизиотерапевтиEstudios en idioma macedonio
Финансиски менаџментEstudios en idioma macedonio
Хотел-ресторан се разбираEstudios en idioma macedonio

licenciatura
Estudios
Архитектура и дизајнEstudios en idioma macedonio
ГеологијатаEstudios en idioma macedonio
ГрадежништвоEstudios en idioma macedonio

Doctoradomás »
За заштита на растенијата Estudios en idioma macedonio
Ија и геофизиката Estudios en idioma macedonio
Компјутерски техники и информатика Estudios en idioma macedonio
Науката за почвата и хидрологијата Estudios en idioma macedonio
Поледелството Estudios en idioma macedonio
Рударството инженеринг Estudios en idioma macedonio

Facultadesmás »
Економски факултет
Електротехнички факултет
Земјоделски факултет
Информатика
Машински факултет
Правен факултет
Технолошко-технички факултет
Факултет за медицински науки
Факултет за музичка уметност
Факултет за образовни науки
Факултет за природни и технички науки
Факултет за туризам и бизнис логистика
Филолошки факултет
Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип е државен универзитет, рангиран на второто место на листата на државни универзитети во државата. Како млада и енергична високообразовна институција која постојано ги следи интересите на младата популација, како и најновите светски економски, индустриски и технолошки трендови креираме извонредни можности за високо образование. Дипломите на Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип се меѓународно признати и се сигурна потврда за влез на домашниот и меѓународен пазар на трудот. Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип интегрира 13 факултети, организирани во 3 универзитетски кампуси. Наставата се изведува во наставни центри кои се дисперзирани во 12 града во Македонија. 16.000 студенти веќе го препознаа Универзитетот "Гоце Делчев" - Штип, како одлична можност за својот академски раст. Стигни до твојата животна цел! Препознај ја својата иднина!
Página web de la universidad:
www.ugd.edu.mk/index.php/en/

Mapa

Privacy Policy